תקנון תחרות בפייסבוק/אינסטגרם | 2019

לכל מי שמעוניין להשתתף בתחרות - חובה לקרוא תקנון תחרות זה


מאת: דודי תמיר |עדכון אחרון: 30/9/2019

תקנון תחרות פייסבוק של האולפן


הקדמה:
דודי תמיר/Class-A-Studio (להלן – "עוסק מורשה ובעלים") מודיע בזאת על עריכת תחרות לחברי עמוד הפייסבוק / אינסטגרם של " Class-A-Studio " בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן. השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק / אינסטגרם בלבד. כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתקנון זה, ואתה מתבקש לקרוא אותו בקפידה.
ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק.
אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש הללו לבין תקנון זה, הוראות התקנון תגבר.
למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן אחיד לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הוא לצורכי נוחות בלבד.1. הגדרות

1.1. "עורך התחרות" עוסק מורשה Class-A-Studio/דודי תמיר (שהוא מפעיל עמוד הפייסבוק, כהגדרתו להלן).

1.2. "עמוד הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק של האולפן: https://www.facebook.com/class.a.studio2. הוראות כלליות

2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד הפייסבוק במסגרת התחרות ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Class-A-Studio/דודי תמיר

2.2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ובין אולפן הקלטות דודי תמיר/Class-A-Studio או מי מטעמו, והשתתפותך בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך בתחרות אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה מוותר על כל טענה ודרישה כנגד דודי תמיר/Class-A-Studio או מי מטעמו בקשר עם השתתפותך בתחרות.

2.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכתב או בעל פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו.

2.4. Class-A-Studio/דודי תמיר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק.3. התחרות

3.1. Class-A-Studio/דודי תמיר יעלה לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם פוסט ("הפוסט") המזמין את גולשי הפייסבוק (בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף ‏4, להלן - "המשתתפים") להיכנס לעמוד התחרות באתר Class-A-Studio ולמלא את טופס ההרשמה אשר כולל: שם המתמודד | מייל | והכנסת כתובת URL של סרטון יוטיוב של המתמודד לפי ההנחיות בסעיף 3.2.

3.2 כל מתמודד מצלם את עצמו מבצע שיר מקורי או קאבר. ביצוע השיר יעשה בליווי גיטרה או פסנתר בלבד ללא שום ציוד הגברה. הצילום יתבצע בעזרת טלפון נייד בלבד. מועד תאריך צילום הסרטון יהיה מקסימום חודשיים לפני מועד התחרות - אין להעלות סרטונים ישנים

3.3 במידה ומדובר בשיר מקורי - ניתן להשתמש במילים ולחן שלא אתם כתבתם/הלחנתם כל עוד קבלתם אישור מפורש בכתב כי ניתנה לכם רשות העיבוד עבוד Class-A-Studio/דודי תמיר במידה ואתה הזוכה וכמו כן רשות שימוש בשיר לתחרות על ידכם בביצוע שלכם.

3.4 כל מתמודד יעלה את הסרטון לערוץ יוטיוב שברשותו. לאחר מכן יש להעתיק את כתובת הסרטון (URLׂ) ולהכניס אותה בטופס ההרשמה כפי שצויין בסעיף 3.1

3.5 שלב א של התחרות - (ראה סעיף 5.1 עד 5.4 תקופת התחרות) כל יתמודד יבצע הרשמה והוספת השיר בדף התחרות אשר נמצא באתר האולפן.

3.6 שלב ב של התחרות - (ראה סעיף 5.1 עד 5.4 תקופת התחרות) יתבצעו ההצבעות עבור כל מתמודד. כל מתמודד יהיה אחראי לשכנע או לשתף את השיר שלו בפני חברים, גולשים וכו' כך שהוא יקבל כמה שיותר הצבעות בטופס המתמודד שלו באתר.

3.7 ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה, ו-אינה מותנית בתשלום כלשהו.4. זכאים להשתתף בתחרות

אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים הבאים להלן:

4.1. אזרח או תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר ע"פ דין;

4.2. משתמש פעיל ברשת החברתית "פייסבוק" או "אינסטגרם" תחת השם שמופיע בתעודת הזהות שלו או בתרגומו המדויק לאנגלית, בעל פרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל אותנטית.

4.3. Class-A-Studio/דודי תמיר שומר לעצמו את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או קבוע, או לבטל את זכייתו, אם על פי שיקול דעתו הבלעדי של דודי תמיר הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעתו פעילותו איננה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגע ב-Class-A-Studio/דודי תמיר או מי מטעמו. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה על ידי Class-A-Studio/דודי תמיר ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג (לרבות לקבלת הסבר או פיצוי) בגין פסילתו.5. תקופת התחרות

5.1. תחילתה של התחרות ביום ה- 26 ספטמבר 2019. במועד זה יפורסם הפוסט האמור בסעיף ‏3.1 לעיל על ידי Class-A-Studio/דודי תמיר, וסיומה ביום ה- 22 דצמבר 2019.

5.2 התחרות תחולק ל-2 שלבים:
1 שלב ההרשמה - והעלאת השירים בעמוד התחרות החל מתאריך 26 לספטמבר 2019
2 שלב ההצבעות - אשר יחל בתאריך 29 אוקטובר 2019 ועד 22 דצמבר 2019
או לחלופין, שלב ההצבעות יחל כאשר יירשמו לתחרות מינימום 100 מתמודדים.

5.3. דודי תמיר רשאי לשנות את תקופת התחרות, קרי - להאריכה או לקצרה, וכן לבטלה באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסבוק. עורך התחרות (דודי תמיר) אינו מחוייב לתת כל הודעה מוקדמת בקשר עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Class-A-Studio/דודי תמיר בגין כך.

5.4. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Class-A-Studio/דודי תמיר יהיה רשאי לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים (כהגדרתם להלן) תהיה נמוכה מ-100 משתתפים נפרדים, או ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרות, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי Class-A-Studio/דודי תמיר בגין ביטול התחרות כאמור.6. זכייה בתחרות ומתן הפרס

6.1. לאחר תום תקופת התחרות, במועד שיקבע ע"י Class-A-Studio/דודי תמיר, יבחרו 5 מתמודדים אשר קיבלו את מירב ההצבעות לשיר שהם העלו לעמוד התחרות באתר האולפן.

6.2 מבין 5 המתמודדים שהגיעו לכמות הלייקים הגבוהה ביותר מבין כל המתמודדים בתחרות דודי תמיר יבחר מתמודד אחד מבין 5 המובילים להיות הזוכה בתחרות.
הכרעתו של שופט התחרות דודי תמיר היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.

6.3. שם הזוכה יפורסם בעמוד הפייסבוק של Class-A-Studio/דודי תמיר, וכתגובה לפוסט, והזוכה יתבקש להשאיר פרטים ליצירת קשר לצורך קבלת הפרס.

6.4. Class-A-Studio/דודי תמיר ייצור קשר עם הזוכה באמצעות הפייסבוק או מייל בתוך מקסימום 14 ימי עסקים ממועד פרסום התוצאות על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים אשר נדרשים לטובת קבלת הפרס.

6.5. ככל ולא יצליח דודי תמיר ליצור קשר עם הזוכה, במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות (לרבות במקרה שהזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי הקשר שנמסרו), אזי דודי תמיר יהיה פטור מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד דודי תמיר/Class-A-Studio בקשר עם הפרס.
דודי תמיר זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת יצירת הקשר עם הזוכה.

6.7 הפרס לזוכה בתחרות הוא הפקת סינגל מקצועי.
ניתן לבחור בין הפקת שיר מקורי או הקלטת קאבר עם עיבוד והפקה מקורית.
במידה והזוכה יבחר לקבל הפקת סינגל מקורי - יהיה באחריותו להביא מילים ולחן מקוריים.
במידה והוא אינו כותב ומלחין שיר, חובה על הזוכה לצרף מכתב חתום מטעם המלחין וכותב המילים כי הם מעניקים את רשות העיבוד עבור דודי תמיר/Class-A-Studio.

6.8 הזוכה בפרס יהיה חייב לתוקף חוק זכויות יוצרים לציין בכל מקום שבו הוא מפרסם את השיר את הפרטים הבאים:
עיבוד והפקה מוזיקלית: דודי תמיר מיקס + מאסטרינג: דודי תמיר
בנוסף לכך - הוספת קישור לאתר האולפן בכתובת: https://www.class-a-studio.co.il

6.9. הפרס יינתן כ-קובץ הקלטה WAV ויעלה לערוץ היוטיוב של הזוכה על ידי דודי תמיר.
הפרס יימסר באולפן הקלטות Class-A-Studio

6.10. אם התברר כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי התחרות, דודי תמיר רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית, לשלול ממנו את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, דודי תמיר רשאי לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאם להוראות תקנון זה. אם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאי דודי תמיר לשלול את זכאותו לפרס.

6.11. מובהר, כי כתנאי לקבלת הפרס יידרש הזוכה להצטלם בוידאו יחד עם הפרס במועד מסירתו. הזוכה נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לדודי תמיר להשתמש בתמונה/וידאו זו בהתאם לצרכיו של Class-A-Studio/דודי תמיר, לרבות לצורך פרסומה בעמוד הפייסבוק.

6.12 הזוכה יחתום על מסמך כי דודי תמיר לא קיבל כל תמורה כספית עבור מימוש הפרס וכי הפרס ניתן ללא עלות כספית.7. תוכן אסור

7.1. חל איסור מוחלט על העלאת וידאו המפר זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוגענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או הינה משום מסר פוליטי או מדיני ו/או המפרה זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של פייסבוק ("תוכן אסור").
תגובה מהסוג שפורט לעיל תימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת.

7.2. בכל מקרה בו יועלה ע"י משתתף תוכן אסור (לפי שיקולו הבלעדי של דודי תמיר) תהא Class-A-Studio/דודי תמיר רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם כבר הוצג אזי להסירו ו/או למוחקו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל עילת דרישה או תביעה כלפי החברה בגין פעולתה כאמור.8. אחריות

8.1. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את דודי תמיר ו/או מי מטעמו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.

8.2. דודי תמיר/Class-A-Studio או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף.

8.3. המשתתף מתחייב לשפות את Class-A-Studio/דודי תמיר, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.9. שימוש במידע ע"י החברה

9.1. המשתתף מאשר בזאת ל-Class-A-Studio/דודי תמיר, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בתגובות, בתמונות או בכל חומר אחר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו יבחר דודי תמיר ובהתאם לשיקולו הבלעדי, לרבות כחלק ממערך השיווק של האולפן.

9.2. המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט ועמוד הפייסבוק, וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בהקשר זה.10. שונות

10.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה בעניין זכויות הקניין הרוחני, וכי הוא מתחייב לשפות את דודי תמיר/Class-A-Studio בגין כל הוצאה ו/או נזק שהיא תידרש לה בגין טענת צד' ג' לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.

10.2. בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת פייסבוק במלואם.

10.3. על אף שדודי תמיר/Class-A-Studio עושה כמיטב יכולתו לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוק, מובהר כי תקלות יכול ותארענה (לרבות בקווי תקשורת) ולדודי תמיר/Class-A-Studio לא תקום כל אחריות בגינן.

10.4. המשתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דודי תמיר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.

10.5. דודי תמיר יהיה רשאי להעביר כל מידע אשר בידו בכל מקרה בו חלה עליו החובה על פי חוק לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיו"ב.
כמו כן דודי תמיר רשאי לעשות שימוש במידע כאמור בכל מקרה בו יהא לו יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת; להתגונן בפני כל הליך משפטי; למנוע של כל פגיעה נפש.

10.6. השתתפות בתחרות היא באחריותו של המשתתף, דודי תמיר/Class-A-Studio לא ישא בכל אחריות בגין כל נזק ככל שייגרם למשתתף אגב או עקב השתתפותו.

10.7. התחרות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.

10.8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסכמים במחוז קריות.מוזמנים לשתף. יש לכם שאלות? צור קשר
דודי תמיר

image name מפיק מוזיקלי, מרצה לסאונד והפקה.למד ב-Berklee college of music. יום אחד ללא מוזיקה הוא יום מבוזבז ולכן אני מקדיש לכך חיים שלמים…ומה איתכם?
לכל המאמרים >> >>


עוד כתבות שיעניינו אותךפחד קהל
הרשמה לניולטר

קבלו טיפים מעולים חינם בנושאים:

קידום ומיתוג זמרים - סאונד והפקה!The Sound You Dream of Is The Sound You Get

.We Make Music&Clips You Won't Forget
עמוד הבית של האולפן